مقاله پژوهشی
جنگ و شهادت‌طلبی به مثابه روش اصلی: تحلیلی کلامی-روایی از چرایی قیام سیدالشهدا (ع)
جنگ و شهادت‌طلبی به مثابه روش اصلی: تحلیلی کلامی-روایی از چرایی قیام سیدالشهدا (ع)

میرسعید موسوی‌کریمی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1985834.1091

چکیده
  در این مقاله قصد بر آن است که برای ارائۀ توضیحی معقول و موجه از چگونگی و چرایی قیام سیدالشهدا (ع)، با استفاده از روش استنتاج بهترین توضیح (IBE)، نظریه‌ای به شکل زیر صورت‌بندی و از آن دفاع ‌شود: سیدالشهدا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گفتگو در قرآن
گفتگو در قرآن

محسن آرمین

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 37-61

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1985858.1092

چکیده
  چکیدهیکی از نتایج تأکید بر آزادی عقیده و بیان از یک سو و گسترش فناوری ارتباطات وکانونی شدن مقوله‌های ذهن و زبان و معرفت در فلسفه معاصر، اهمیت یافتن مباحث مربوط به این مقولات از جمله موضوع گفتگو است. امروزه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کشف پیوند آیین‌های شیعی عاشورا با قدرت سیاسی: تحلیل‌های دین‌شناختی کانِتّی، ایّوب و کیپن‌برگ
کشف پیوند آیین‌های شیعی عاشورا با قدرت سیاسی: تحلیل‌های دین‌شناختی کانِتّی، ایّوب و کیپن‌برگ

حامد خانی (فرهنگ مهروش)

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 63-96

https://doi.org/10.22096/rc.2023.2004127.1121

چکیده
  از آستانۀ دهۀ 1960م/ 1340ش محققانی در آکادمی‌های غربی پیوند شیوه‌های عزاداری شیعیان با تحرکات سیاسی و جمعیتی ایشان را بازکاویدند و ضمنِ تحلیل مردم‌شناسانۀ آیین‌های سوگواری شیعیان در عاشورا، برای نخستین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گشودگیِ مستمرِ متن قرآن برای «تجلی‌های شگفت متناسب و موزون» (عددی، هندسی، موسیقایی و ...)
گشودگیِ مستمرِ متن قرآن برای «تجلی‌های شگفت متناسب و موزون» (عددی، هندسی، موسیقایی و ...)

زهرا اخوان صراف

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22096/rc.2023.2000762.1110

چکیده
  شگفتی‌های مربوط به تناسبات عددی، توازن‌های لفظی و معنوی یا نظم قرآن، لحن و ریتم موسیقایی در الفاظ و فواصل آیات، الگوهای آهنگین و متناظر با اوزان شعری، تقارن هندسی الفاظ و معانی پاره‌های قرآن در تلاوت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ادلۀ مالیات عرفی بودن زکات
بررسی ادلۀ مالیات عرفی بودن زکات

محمدرضا یوسفی شیخ رباط

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 121-145

https://doi.org/10.22096/rc.2023.560757.1068

چکیده
  زکات در آیۀ 103 سورۀ توبه واجب شد و مصارف آن نیز در آیۀ 60 سورۀ توبه بیان شده است. ولی قرآن سخنی در بارۀ متعلقات زکات بیان نکرده و بنابر روایات وارده، تعیین متعلقات زکات توسط پیامبر انجام شده است. این متن در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد و بررسی جایگاه اجماع و شهرت در فتاوای فقهی با تأکید بر مسائل زنان
نقد و بررسی جایگاه اجماع و شهرت در فتاوای فقهی با تأکید بر مسائل زنان

مهدی شجریان

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 147-165

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1972613.1082

چکیده
  مسئله کانونی این تحقیق عبارت است از اینکه جایگاه اجماع و شهرت در استنباط احکام فقهی زنان چگونه نقد و بررسی می‌شود. این تحقیق با روش تحلیلی ـ انتقادی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای پاسخ این سوال را می‌کاود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نهضت اصلاح دینی: تغییر رویکرد مسیحی به پارادایم این جهانی
نهضت اصلاح دینی: تغییر رویکرد مسیحی به پارادایم این جهانی

امیر یوسفی؛ فیاض قرائی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1973770.1083

چکیده
  تغییر رویکرد مسیحیت در قالب نهضت اصلاح دینی به زیست این‌جهانی در زمینة فعالیت‌های اقتصادی چون کار و آموزش غیردینی و سکولار چون دانشگاه‌ها انجامیده و از این رو به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چگونه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی برارزش شناسی نیچه با تکیه بر مفهوم امر استثناء و نقد اخلاق مسیحیت
تحلیلی برارزش شناسی نیچه با تکیه بر مفهوم امر استثناء و نقد اخلاق مسیحیت

راهب محمدی؛ محمد معین صائمی؛ عظیم حمزییان

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1974159.1085

چکیده
  بحث در حیطه‌ی ارزش‌شناسی نیچه با این پرسش آغاز می‌شود که «چه کسی چه چیزی می‌خواهد؟» درواقع مسئله‌ی نیچه ابتدای به ساکن فردیّت است و هر آنچه که در ارتباط مستقیم با خواست فرد به عنوان امراستثناء ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی انتقادی کاربست ابطال پذیری پوپر در توجیه گزاره‌های دینی
بررسی انتقادی کاربست ابطال پذیری پوپر در توجیه گزاره‌های دینی

علی اکبر عبدالاحدی مقدم؛ افلاطون صادقی؛ محمدحسین مهدوی نژاد

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 211-231

https://doi.org/10.22096/rc.2023.562900.1074

چکیده
  مسئله این تحقیق بررسی کاربست ابطال‌پذیری پوپر جهت توجیه گزاره‌های دینی و موفقیت احتمالی این کاربست می‌باشد. فلسفه علم پوپر به دلیل درهم شکستن اقتدار پوزیتویسم که معیار تجربی و استقرایی را برای تمییز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روش کاربست عدم ترادف در قرآن در پرتو اعجاز بیانی با رویکرد معناشناختی
بررسی روش کاربست عدم ترادف در قرآن در پرتو اعجاز بیانی با رویکرد معناشناختی

محمد صدوقی؛ احمد عابدی آرانی؛ حسین شریف عسکری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 233-253

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1987674.1093

چکیده
  به شهادت آیات قرآن کریم یکی از اصول پذیرفته شده در قرآن، تسهیل الهی آن برای تذکر و فهم است که فهم مفردات و ترکیبات قرآن، جزء اساسی فهم صحیح ترجمه‌ و تفسیر دقیق آیات به شمار می‌آید و بدون تبیین دقیق مفردات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تصویر معیارهای عدالت فرهنگی
تصویر معیارهای عدالت فرهنگی

احمد اولیایی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1978085.1095

چکیده
  دنیای معاصر امروز دنیای تزاحمات و تنازعات است. این تنازعات در امور بسیاری خود را نشان می دهد اما در سبک زندگی انسان امروز که در عرصه فرهنگ بازنمایی می شود، به اوج می رسد. عدالت همان مفهومی و فضیلتی است ...  بیشتر
مقاله مروری
قرآن و محیط شرعی آن ( مدخل چهاردهم قرآن مورخان): کاربست رویکرد تاریخی در اجتهاد فقهی
قرآن و محیط شرعی آن ( مدخل چهاردهم قرآن مورخان): کاربست رویکرد تاریخی در اجتهاد فقهی

محمد خدابنده لو

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 275-315

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1990897.1097

چکیده
  مجموعه قرآن مورخان، مجموعه‌ای سه‌بخشی است که حاصل کوشش سی نفر از پژوهشگران بین‌المللی است و به زبان فرانسه در سال ۲۰۱۹م. منتشر شده است. بخش اول از این مجموعه مشتمل بر بیست مدخل جداگانه است که به مطالعه ...  بیشتر