• چگونه در سامانه ثبت نام کرده و مقالات خود را ارسال کنیم؟
 • سیاست دسترسی به مقالات در دوفصلنامة پرتو وحی چیست؟
 • نحوه ارسال مقاله به دوفصلنامه پرتو وحی چگونه است؟
 • شرایط لازم برای آماده سازی و تدوین نهایی مقالات جهت ارسال به دوفصلنامه پرتو وحی چیست؟
 • در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط نشریه در تدوین نهایی، چه سیاستی دنبال می شود؟
 • فرآیند بررسی مقالات ارسال شده به دوفصلنامه پرتو وحی چگونه است؟
 • آیا یادداشت علمی و مقاله کوتاه در نشریه پذیرفته خواهد شد؟
 • دوفصلنامۀ پرتو وحی مقالات را به چه زبان هایی مورد بررسی و پذیرش قرار خواهد داد؟
 • نویسنده/نویسندگان مقالات چه اصول اخلاقی ای را باید مد نظر داشته باشند؟
 • در صورت نقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی از سوی نویسندگان چه اتفاقی صورت خواهد گرفت؟
 • در صورت بروز سرقت علمی، دوفصلنامه پرتو وحی چه رفتاری خواهد داشت؟
 • چه مولفه هایی در بررسی و پذیرش مقاله در دوفصلنامه پرتو وحی موثر خواهد بود؟
 • آیا امکان اضافه/حذف/اصلاح نویسندگان پس از ارسال مقاله وجود دارد؟
 • چه کسی مسئول ارسال و پیگیری امور مربوط به مقاله است؟
 • آیا تکمیل و امضای فرم تعهدنامه ارسال مقالات ضروری است؟
 • هزینه های بررسی؛ داوری و چاپ مقالات در دوفصلنامه پرتوی وحی چقدر است و در چه مراحلی باید پرداخت شود؟
 • باز پس گیری مقالات در چه فرآیندی صورت می گیرد؟ چه زمانی امکان بازپس گیری مقالات وجود دارد؟
 • مدت زمان بررسی مقالات، ارزیابی سردبیر/هیات سرویراستاران و همچنین حداقل زمان داوری مقالات چقدر است؟
 • آیا انتخاب و یا پیشنهاد داوران در هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه دوفصلنامه پرتو وحی الزامی است؟
 • دوفصلنامه پرتو وحی در کدام پایگاه های ملی و بین المللی نمایه می شود؟
 • در صورت فراموش کردن رمز عبور چه باید کرد؟
 • نحوه اشتراک دوفصلنامه پرتو وحی و تهیه شماره های قبلی چگونه است؟
 • در صورت داشتن سوال و یا بروز مشکل چه باید کرد؟