نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه هنر ، تهران، ایران.

چکیده

نظریۀ رؤیاهای رسولانه که آخرین نظریۀ عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن محسوب می‌شود، تکمیل کنندۀ برنامه‌ای است که وی از چند دهه پیش در جهت تدوین الاهیاتی سازگار با عقلانیت انتقادی آغاز کرد. در بطن این دیدگاه نظریه‌ای درباب زبان دین وجود دارد که می‌توان آن را «زبان رؤیایی دین» خواند. در این مقاله پس از مشخص کردن جایگاه نظریۀ رؤیاهای رسولانه در نظام فکری سروش و جایگاه بحث زبان دین در آن، به «زبان رؤیایی دین» پرداخته شده است و در نهایت نشان داده شده است که از نظر صاحب نظریه، زبان رؤیایی، قسمی از زبان استعاری مطابق با دیدگاه‌های فلسفی و زبان‌شناختی جدید به استعاره است. بر این مبنا سرشت استعاری زبان رؤیایی دین نه‌تنها تقلیل دهنده جایگاه شناختی و قدسی متن دینی نیست، بلکه می‌تواند توجیهی برای این ادعا فراهم آورد که متن دینی در مقام متنی استعاری منبعی یگانه و بی‌بدیل و تحویل‌ناپذیر برای شناخت است؛ و «ظواهر نص» بی آنکه به ورطه نص‌گرایی یا عقل‌ستیزی درافتیم، داری اصالت و اعتبار و تقدس‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dream language of the religion in the theory of prophetic dreams 

نویسنده [English]

  • Amir Maziyar

Assistant Professor, University of Arts, Tehran, Iran.

چکیده [English]


The theory of prophetic dreams, as Soroush's latest theory of revelation and the Qur'an, completes the program he began several decades ago to formulate a theology consistent with critical rationality. At the heart of this view is a theory of the language of religion that can be called the "dream language of religion."
In this article, after determining the place of the theory of prophetic dreams in Soroush's thought and the place of discussion of the language of religion in that theory, the "dream language of religion" has been discussed and finally, it has been shown that according to Soroush the dream language is a kind of metaphorical language as some contemporary philosophers and linguistics defined it.
according to this view, the metaphorical nature of the dream language of religion not only does not diminish the cognitive and sacred status of the religious text but can justify the claim that the religious text as a metaphorical text is a unique and irreplaceable source for cognition.  
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: the language of the Quran
  • the language of religion
  • metaphor
  • Soroush

کتاب­نامه

الف-کتب و مقالات

الف-1: فارسی

ابن سینا (1375)، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق حسن زاده آملی ، دفتر تبلیغات اسلامی.
ابن سینا (1983)، الاضحویه فی المعاد، تصحیح حسن عاصی، بیروت.
فارابی (1986)، آراء اهل المدینة الفاضلة، تصحیح آلبیر نصری ،بیروت.
سروش، عبدالکریم(1361)، دانش و ارزش، چاپ اول، تهران: انتشارات یاران.
سروش عبدالکریم(1373)، قبض و بسط تئوریک شریعت، چاپ سوم، تهران: انتشارات صراط.
سروش، عبدالکریم(1377)، صراطهای مستقیم، تهران: انتشارات صراط.
سروش، عبدالکریم(1378)، بسط تجربه نبوی، چاپ اول، تهران: انتشارات صراط.
سروش ، عبدالکریم(1398)، کلام محمد، رؤیای محمد، آمریکا: انتشارات صقراط.
نراقی ،آرش ( 1395)، سنت و افقهای گشوده، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه معاصر.

الف-2: لاتین

Black, M. (1955). "Metaphor", proceedings of the Aristotelian society, New Series, Vol. 55, pp. 273-294.
Davidson, D. (1978). "What Metaphors mean", in Davidson, D., Inquires into Truth and Interpretation, pp. 245-264.
Lakoff, G. (1993). "How metaphor structures dreams: The theory of conceptual metaphor applied to dream analysis", Dreaming, Vol. 3, No. 2, pp. 77-98.
McFague, S. (1975). Speaking in parables: A study in metaphor and theology, Philadelphia: Fortress Press.
 
CAPTCHA Image