نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار دپارتمان فلسفه؛ دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

مناسبات هنجاری حاکم بر نهاد برده‌داری و مناسبات هنجاری حاکم بر خرید و فروش کالا در نگرش رایج فقهی به نهاد ازدواج نقش پر رنگی بازی می‌کنند. با بررسی فتاوای فقیهان در باب نکاح به خوبی می‌توان ردپای تأثیر این مناسبات را در تشخیص و تعیین حقوق و تکالیف شرعی زن و مرد در نهاد خانواده و ازدواج نشان داد. این تأثیر تا بدانجاست که یگانه مستند برخی از فتاوای رایج در باب نکاح مقایسه ازدواج با خرید کنیز است. این مقاله می‌کوشد: (1) با استقراء استدلال‌های فقهی در باب نکاح این نقش و تأثیر را نشان دهد؛ (2) نشان دهد که این نگرش از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست؛ (3) نشان دهد که میان این نگرش و نگرش قرآن به نهاد ازدواج تفاوت عمیقی وجود دارد؛ و (4) با ارائه تفسیر جدیدی از روایات مربوط به باب نکاح، نشان دهد که برداشت رایج فقهی از این روایات نادرست است، و قرآن و سنت معتبر، نگرش تاجرانه و مردسالارانه به نهاد ازدواج و نگرش مالکانه و سطله‌جویانۀ مردان نسبت به زنان را تأیید نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fiqhi Attitude towards the Institution of Marriage: A Moral and Qurʾānic Critical Revision

نویسندگان [English]

  • Seyed Rasoul Mousavi 1
  • Abolghasem Fanaei 2

1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Philosophy; Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

An inductive examination of fiqhi verdicts on the institution of marriage reveals the substantial influence of conventional (and partially religious) norms governing the institution of slavery and commercial practice. The extent of this influence is such that the sole justification for some of these verdicts is analogical reasoning comparing marriage to trading a female slave.
This article tries to: (1) demonstrate this influence using a comprehensive survey of fiqhi Verdicts on different aspects of marriage; (2) show that this approach is not morally justifiable; (3) illustrate that there is a huge gap between this and the Qurʾānic outlook on marriage; and (4) present a new interpretation of the relevant body of traditions (Sunnah) Concerning marriage showing that the popular fiqhi understanding is incorrect and that the Qurʾān and valid traditions do not endorse a mercantile, domineering and patriarchal attitude towards women.
In our concluding remarks, we briefly elaborate on different types of discourse found in the Qurʾān and Sunnah claiming that substantive discourses, such as moral and spiritual discourses, must be distinguished from accidental discourses, such as economic and master-slave discourses, and that we must interpret the latter in light of the former and not the other way around.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Institution of Marriage
  • Institution of Slavery
  • Family Institution
  • Women’s Rights
  • Marriage as an Economic Transaction

کتاب­نامه

کتب و مقالات

الف- 1: فارسی

قرآن کریم.
ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ ق)، معجم مقاییس اللغة، جلد ۳ و ۵، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
اراکی، محمدعلی (۱۴۱۹ ق)، کتاب النکاح، قم: نور نگار.
الازهری، محمد (۱۴۲۱ ق)، تهذیب اللغة، جلد ۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
انصاری، مرتضی (۱۳۷۴ الف)، المکاسب المحرمة، جلد ۳، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، (۱۴۱۵ ق).
انصاری، مرتضی (۱۳۷۴ ب)، کتاب النکاح، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، (۱۴۱۵ ق).
ایروانی، علی (۱۴۰۶ ق)، حاشیة المکاسب، جلد ۱، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بحرانی، یوسف (۱۴۰۵ ق)، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد ۲۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
جزیری، عبدالرحمن و دیگران (۱۴۱۹ ق)، الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد ۴، بیروت: دارالثقلین.
جوهری، اسماعیل (۱۳۷۱ ق)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، جلد ۱، بیروت: دارالعلم للملایین.
حائری، حسین (۱۴۲۸ ق)، مبانی فتاوی فی الاموال العامة، قم: دارالتفسیر.
حائری، سید محمد (بی‏تا)، کتاب المناهل، قم: موسسة آل البیت علیهم السلام.
حر عاملی، محمد (۱۴۱۶ ق)، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشرعیة، جلد ۱۸ و ۲۰، قم: موسسة آل البیت لاحیاء التراث.
حکیم، سید محسن (۱۴۱۶ ق)، مستمسک العروة الوثقی،‌ جلد ۱۴، قم: موسسة دار التفسیر.
حلبیان، حسین و حسین ناصری مقدم (۱۳۹۷)، «چیستی شناسی مهر در ازدواج دائم و موقت»، مجله فقه و اصول، شماره ۱۱۳، صص۴۳-۶۴.
حلی، ابن ادریس (۱۴۱۰ ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد ۲، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
حلی، حسن (علامه حلی) (۱۴۱۳ ق)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد ۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
حلی، محمد (فخر المحققین) (۱۳۸۷)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد ۳، قم: موسسه اسماعیلیان.
حلی، مقداد (فاضل مقداد) (۱۴۰۳ ق)، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الامامیة، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
حلی، نجم الدین (محقق حلی) (۱۴۰۸ ق)، شرائع الاسلام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد ۲، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان.
خمینی، سید روح الله (بی‏تا)، تحریر الوسیلة، جلد ۲، قم: موسسة مطبوعات دار العلم.
خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۸ ق)، موسوعة الامام خویی، جلد ۳۲، قم: موسسة احیاء آثار الامام الخوئی.
رضی، سید محمد (۱۴۱۴ ق)، نهج البلاغه، قم: هجرت.
الزحیلی، وهبة (۱۴۰۵ ق)، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ۷، چاپ دوم، دمشق: دارالفکر.
سبحانی، جعفر (۱۴۱۴ ق)، نظام الطلاق فی الشریعة الغراء الاسلامیة، قم: موسسه امام صادق علیه السلام.
سبزواری، سید عبدالاعلی (۱۴۱۳ ق)، مهذب الاحکام، ‌جلد ۲۴، چاپ چهارم، قم: موسسة المنار.
شبیری زنجانی، سید موسی (۱۴۱۹ ق)، کتاب نکاح، جلد ۱، ۹، ۱۴، ۱۷ و ۲۲، قم: موسسه پژوهشی رای‏پرداز.
شمس الدین، محمد (۱۹۹۶ م)، حقوق الزوجة، بیروت: الموسسة الدولیة للدراسات و النشر.
شمس الدین، محمد (بی‏تا)، الستر و النظر، قم: موسسة المنار.
صدوق، محمد (۱۳۸۶)، علل الشرائع، جلد ۲، قم: کتابفروشی داوری.
طباطبائی حائری، سید علی (۱۴۱۸ ق)، ریاض المسائل، جلد ۷، قم: موسسة ال البیت علیهم السلام.
طریحی، فخرالدین (۱۳۷۵)، مجمع البحرین، جلد ۲، چاپ سوم، تهران: مرتضوی.
طوسی، محمد (۱۳۸۷)، المبسوط فی فقه الامامیة، جلد ۴، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.
طوسی، محمد (۱۴۰۷ ق)، تهذیب الاحکام، جلد ۷، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
عاملی، ‌زین الدین (۱۴۱۰ ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد ۵ و ۸، قم: کتابفروشی داوری.
عاملی، ‌زین الدین (۱۴۱۳ ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، جلد ۸، قم: موسسة المعارف الاسلامیة.
عمیدی، سید عمیدالدین (۱۴۱۶ ق)، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، جلد ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
غزالی، محمد (بی‏تا)، احیاء علوم الدین، جلد ۴، بی جا: دارالکتاب العربی.
فاضل لنکرانی، محمد (۱۳۷۹ الف)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الطلاق، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، (۱۴۲۱ق).
فاضل لنکرانی، محمد (۱۳۷۹ ب)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة – النکاح، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام)، )۱۴۲۱ق).
فاضل هندی، محمد (۱۴۱۶ ق)، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، جلد ۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
فنائی، ابوالقاسم (۱۳۹۴)، اخلاق دین‏شناسی، تهران: نگاه معاصر.
فیض کاشانی، محمد (1417 ق)،المحجة البیضاء، جلد ۳، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
فیومی، احمد (۱۴۱۴ ق)، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى‏، جلد ۲، چاپ دوم، قم: موسسه دار الهجرة.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸)، دوره حقوق مدنی خانواده، جلد ۱، چاپ هشتم، تهران: شرکت انتشار.
کرکی، علی (۱۴۱۴ ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد ۱۲، چاپ دوم، قم: موسسة آل البیت علیهم السلام.
کلینی، محمد ( ۱۴۲۹ ق)، الکافی، جلد ۱۰، قم: درالحدیث للطباعة و النشر.
محقق داماد، سید مصطفی (بی‏تا)، بررسی فقهی حقوق خانواده- نکاح و انحلال آن، قم: بی‏نا.
مشکینی، علی (بی‏تا)، مصطلحات الفقه، بی‏جا: بی‏نا.
مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۹۰)، جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مفید، محمد (۱۴۱۰ ق)، المقنعة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۴ ق)، کتاب النکاح، جلد ۱ و ۶، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام.
میرزای قمی، ابوالقاسم (۱۴۲۷ ق)، رسائل المیرزای القمی، جلد ۱، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴ ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد ۲۹، ۳۱ و ۳۲، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
هاشمی شاهرودی، سید محمود و همکاران (۱۴۲۳ ق)، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، جلد ۲۰، قم: موسسة دائرة المعارف فقه اسلامی.
یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۱۹ ق)، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، جلد ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
یزدی، سید محمدکاظم (‌۱۴۲۱ ق)، حاشیة المکاسب، جلد ۱، ‌چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان.
 
CAPTCHA Image