نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم قرآنی سبزوار، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

نقد و ارزیابی در حصول اطمینان از احادیث معصومان علیهم‌السلام شیوه و سیره علمای برجسته اسلام بوده است. درمیان کتب و جوامع حدیثی، اخباری وجود دارد که به نظر می‌رسد محتوای آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارند. علمای برجسته برای رفع اختلاف این دسته از احادیث و فهم آن، کوشش‌هایی داشته‌اند. سید مرتضی قائل به ترجیح وجوه عقلی در تبیین احادیث است و ایشان از عقل برای نقد درونی نقل یاری می‌جوید. همچنین او در مواضعی برای هر یک از این دو منبع معتبر شناختی، یعنی نقل و عقل، نقش استقلالی قائل است و در مواردی آن دو را مؤید یکدیگر می‌داند. شیخ حر عاملی قائل به ترجیح وجوه نقلی در تبیین احادیث است و هیچ‌گاه ضعف سند یا متن را معیار قضاوت خود قرار نداده و روایت را کنار نگذاشته است. شیخ بهایی با وضع قانون‌های خاص سعی در نظام بخشی به مقوله عقل و نقل نموده و در نقد حدیث، به‌خوبی از اقوال رسیده و آموزه‌های علوم رجال، درایه و فقه الحدیث در نقد اسنادی و متنی احادیث استفاده کرده است. بنابراین باید گفت معانی گوناگون‌ از مرجعیت در تفسیر که سه واژه اجماع، عقل و متن برای دلالت بر آنها گزینش شده به ترتیب شیخ بهایی، سید مرتضی و شیخ حر عاملی را نماینده هر یک از آنها می‌توان در نظر گرفت که نشان دهنده نهایت بهره‌مندی از این‌ساختارهاست. این نوشتار با رویکردی تحلیلی– توصیفی، به واکاوی سیره عملی علمای برجسته درفهم احادیث و میزان تأثیر آن بر تفسیرهایشان درحوزه دین می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Principles of Practical Life of Prominent Scholars in Understanding Hadiths and the Extent of their Impact on their Interpretations in the Field of Religion

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hosseini Bojdani 1
  • Fereshteh Hossein Abadi 2
  • Marzieh Karimi Talab 2

1 PhD. Student in Quranic and Hadith Sciences, Azad University, Branch of Science and Research of Tehran, Tehran, Tehran, Iran.

2 Undergraduate Student of Quranic and Hadith Sciences, Sabzevar University of Quranic Sciences, Khorasan Razavi, Iran.

چکیده [English]

Criticism and evaluation have been used to ensure the authenticity of the hadiths of the infallibles and the way of life of prominent Islamic scholars.Among the books and hadith communities, there are reports that their contents seem to differ from each other.Prominent scholars have made efforts to resolve the differences between these hadiths and to understand them.
Seyyed Morteza believes in the preference of rational aspects in explaining hadiths and the use of reason helps to convey inner criticism and opinions.He also plays an independent role in positions for each of these two authoritative sources of knowledge, namely narration and reason.And in some cases, the two support each other. Sheikh Harr Ameli believes in the preference of narrative aspects in explaining hadiths and has never considered the weakness of a document or text as a criterion for his judgment and has not abandoned the narration. By enacting special laws, Sheikh Baha'i has tried to systematize the subject of reason and narration, and in criticizing hadith, he has come to good sayings and has used the teachings  of the sciences of rij .l, wisdom and jurisprudence in hadith critique and textual hadiths.Therefore, it should be said that various meanings of authority in interpretation, in which the three words consensus, reason and text have been selected to indicate them, Sheikh Baha'i,  Seyyed Morteza and Sheikh Har Ameli, respectively, can be considered as representatives of each of them, which shows The ultimate benefit is these structures.This article, with a descriptive analytical approach, analyzes the practical life of prominent scholars in the understanding of hadiths and it has an impact on their interpretations of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Ulema
  • Sheikh Har'ameli
  • Seyyed Morteza
  • Sheikh Baha'i
CAPTCHA Image