نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دپارتمان الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

یکی از مباحث مهم علوم قرآن، بحث در باب وحی است. این بحث در روزگار ما اهمیتی مضاعف یافته و بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. محور اصلی بحث در باب وحی تحلیل ارتباط خدا و انسان است، اما این ارتباط فقط به بحث وحی اختصاص ندارد و برخی دیگر از مباحث علوم قرآن نیز از همین منظر شایسته بحث و بررسی است.
ادعای این مقاله این است که جز بحث وحی، در برخی دیگر از مباحث علوم قرآن نیز باید مساله را از زاویه نسبت میان خدا و انسان نگریست. از این جهت هم ابعاد مختلف بحث در باب وحی و نزول قرآن و هم برخی دیگر از مباحث علوم قرآن از قبیل اعجاز قرآن، حجیت ظواهر قرآن، نسخ، محکم و متشابه، اسباب نزول، مکی و مدنی، تناسب سور و آیات، اختلاف قرائات، تحریف قرآن و حدوث یا قدم قرآن از چشم‌انداز دیگری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. چنین نگرشی مقدمه تحول در علوم قرآن بر اساس دیدگاه‌ها و چشم‌اندازهای جدید در تحلیل رابطه میان خدا و انسان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rethinking the Topics of Quranic Sciences from the Perspective of the Relationship between God and Man in Revelation

نویسنده [English]

  • hamed shivapor

Assistant Professor, Department of Theology, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

One of the important topics in the sciences of the Qur'an is the Revelation. This debate has become more and more important and popular in our age. The core of the discussion of revelation is the analysis of the relationship between God and man, but this relationship is not limited to revelation, and some other topics of the Quranic sciences are worthy of discussion from this perspective.
This article argues that in addition to the revelation, other issues in the science of the Qur'an should also consider the relationship between God and man. For this purpose, various aspects of the Qur'an's revelation and descent, as well as some other topics of the Quranic sciences are discussed from another perspective. Such an attitude would be the introduction to the evolution of the Qur'an's sciences based on new perspectives in analyzing the relationship between God and man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Sciences
  • Cognition of the Revelation
  • Relationship between God and Man
  • Anthropomorphism and Purification
CAPTCHA Image