نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر می‌پردازد. این آیه که به آیه قیمـومیت نیز شـهرت دارد، دارای واژه‌هایی است که در طی قرون متـمادی گذشته تا به حال دستـخوش تغییراتی شده است که هرکدام از مفسرین متنـاسب با شـرایط زمان و مـکان و وضـعیت اجتماعی و فرهنگی خویش، برداشت‌هایی را ارائه کرده‌اند.
در این جا به بررسی این آیه از دیدگاه سه تن از شخصیت‌های معاصر پرداخته و علل و عوامل تفسیری آنان را بررسی خواهیم کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

checking the interpretation process of the verse 34 of Nisa from the perspective of some contemporary scholars

نویسنده [English]

 • Hasheme zaree ebrahim abad

Master of Science in Koran Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

This article checking the interpretation process of the verse 34 of Nisa from the perspective of some contemporary scholars. this verse is also known as verse protection which has the words that over the centuries past to the present has changed that each of the commentators have expressed interpretations according to the time and place and their social status, cultural and family.
In here we look at this verse from the perspective of three contemporary characters and will examine the causes and factors of their interpretation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: change ininterpretation
 • protection
 • men and women
 • fear and recalcitrance
 1. قرآن کریم.
 2. ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، بی‌جا، بی‌تا.
 3. امین، نصرت بیگم، مخرن العرفان در تفسیر قرآن، تهران: نهضت زنان مسلمان، 1361ش.
 4. پزشکی، محمد، صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ اول، 1387ش.
 5. جوادی آملی، عبدالله، زن در آینه جلال و جمال، قم: مرکز نشر اسراء، چ اول، 1378ش.
 6. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، تفسیر اثنی عشری، تهران: انتشارات میقات، چ اول، 1363ش.
 7. حسینی طهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه، ترجمه چند تن از فضلاء، مشهد: علامه طباطبایی، چ دوم، 1418ق.
 8. حسینی طهرانی، محمد حسین، نور ملکوت قرآن، مشهد: نور ملکوت قرآن، چ پنجم، 1389ش.
 9. رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت: دار المعرفه، چ دوم، 1420ق.
 10. زحیلی، وهبة بن مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه و المنهج، بیروت: دارالکفر المعاصر، چ دوم، 1418ق.
 11. شلتوت، محمود، تفسیر قرآن کریم، ترجمه محمد رضا عطائی، مشهد: شرکت به نشر، چ اول، 1382ش.
 12. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، قم: فرهنگ اسلامی، چ دوم، 1365ش.
 13. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ پنجم، 1417ق.
 14. طیب اصفهانی، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: اسلام، چ دوم، 1378ش.
 15. عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، تهران، انتشارات صدوق، 1360ش.
 16. فضل الله، محمد حسین، من وحی القرآن، بیروت: دارالملاک للطباعه و النشر، چ دوم، 1419ق.
 17. قاسمی، محمد جمال الدین، محاسن التأویل، بیروت: دار الکتب العلمیه، چ اول، 1418ق.
 18. قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ یازدهم، 1383ش.
 19. قرشی، علی اکبر، احسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت، چ سوم، 1377ش.
 20. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ ششم، 1371ش.
 21. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ دوم، 1403ق.
 22. مدرسی، محمد تقی، من هدی القرآن، تهران: دار محبی الحسین، چ اول، 1419ق.
 23. مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ اول، 1424ق.
 24. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ اول، 1374ش.
 25. موسوی سبزواری، عبد الاعلی، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه اهل بیت، چ دوم، 1409ق.
 26. میرزا خسروانی، علیرضا، تفسیر خسروی، تهران: انتشارات اسلامیه، چ اول، 1390ق.
 27. نفیسی، شادی، عقل گرایی در تفاسیر قرن 14، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات، چ اول، 1379ش.
 28. شاه جعفری، حورا، سیر تحول تفسیری آیه «الرجال قوامون علی النسا» در یکصد سال اخیر، قم: دانشگاه مفید، 1388ش.
 29. اسکندرلو، محمد جواد، «تفسیر قرآن در دوره جدید و معاصر»، مجله بازتاب اندیشه، شماره 68، قم، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، 1384ش.
 30. امی، زهرا، «تاملات منطقی بر نظرات علامه حسینی طهرانی پیرامون مسائل زنان»، فصلنامه بانوان شیعه، شماره 15، قم، موسسه شیعه‌شناسی، 1387ش.
 31. پوری، امیر حسین، «نگاهی به تفسیر من وحی القرآن علامه سید محمد حسین فضل الله»، دو فصل نامه حدیث اندیشه، شماره اول، شهر ری، دانشکده علوم حدیث، 1385ش.
 32. عصمتی، حسن، «آشنایی با شخصیت تفسیری شیخ محمود شلتوت»، مجله گلستان قرآن، شماره 139، تهران، مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی، 1381ش.
 33. مرادی، مجید، «مصاحبه با علامه سید محمد حسین فضل الله پیرامون گفتگوی تمدن‏ها»، مجله نامه مفید، شماره 16، قم، دانشگاه مفید، 1377ش.
 34. بازرگان، سوسن، طلایه‌داران وحدت در جهان اسلام، http: //www. intjz. net/maqalat، 15/11/1393.
 35. جعفری، محمد، علامه فضل الله و جایگاه اندیشه در اسلام، http: //azadj. blogfa. com/post-338. aspx، 29/10//1393.
 36. لک‌زایی، شریف، علامه فضل الله و حس معاصرت، http: //www. lakzaee. com/index. php?option=com_content&task=view&id=1749، 20/7/1393.

پایان‌نامه

مقالات

منابع اینترنتی

 

CAPTCHA Image