نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

در قرآن عقیده تثلیث مسیحیان، به عنوان مصداق روشن غلو اعتقادی بیان شده است. قرآن با بیان معیارهای پدیده غلو ضمن توبیخ عقیده تثلیث، امت اسلامی را از خطر سقوط به ورطه غلو بیم می‌دهد. ازآن‌جا که در حوزه عقاید تشیع، پدیده غلو در برخی زمان‌ها و بعضی جریان‌های شیعی ظهور یافته است در این مقاله با مراجعه به قرآن کریم معیارهای رفتارغلو آمیز درحوزه اعتقادات را به دست می‌آوریم. اگر چه نسبت غلو به همه جامعه تشیع نادرست است، اما به نظر می‌رسد رسوخ برخی عقاید غالیان در جامعه شیعی انکار ناپذیر است. با مراجعه به قرآن کریم و درس گرفتن از سرگذشت مسیحیت، مذهب تشیع در برابر خطرغلو بیمه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quran position against exaggeration

نویسنده [English]

 • Mohammad Ali Moslehi Iraqi

Master of Science in Koran Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Trinity Christian belief is expressed in the Qur'an as a clear evidence of exaggerated beliefs. Stating the criteria of exaggeration phenomenon, Quran rebukes the idea of the Trinity and also frightens the Islamic nations from the danger of falling down into the exaggeration abyss. Since in the field of Shia beliefs, the exaggeration phenomenon has emerged in some time and some Shiite movements, in this paper by referring to Quran, some criteria of exaggerating behavior are obtained in the domain of believes. Although all Shia community fail to use exaggeration, but it seems that the ideas of those who exaggerate has penetrated in the Shia community. By referring to Quran and learning the history of Christianity, Shiite will be insured against the danger of exaggeration.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • monotheism
 • exaggeration
 • Trinity
 1. قرآن کریم.
 2. اصفهانی، راغب، معجم مفردات الفاظ قران، بیروت، دارالکتب العربی، 1972م؛
 3. جوادی آملی، عبدالله، شناخت شناسی در قرآن، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1370؛
 4. رستگار جویباری، یعسوب الدین، تفسیرالبصائر، قم، 1403ق؛
 5. رشید رضا، محمد، تفسیرالمنار، بیروت، ‌دارالمعرفه، چ دوم، 1403ق؛
 6. زمخشری، محمود، الکشاف، بیروت، دارالکتب العربی، بی تا؛
 7. سبحانی، جعفر، (بی تا)، مفاهیم القرآن و تشریعاته، قم، دارالتبلیغ الاسلامی، بی تا؛
 8. شرتونی لبنانی، سعید، اقرب الموارد، تهران، مؤسسه النصر، بی تا؛
 9. طباطبایی، ‌محمدحسین، المیزان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق؛
 10. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، شرکه الهعارف الاسلامیه، 1339؛
 11. فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، تهران، دارالکتب العلمیه، بی تا؛
 12. مشهدی، میرزامحمد، کنزالدقایق، تحقیق: مجتبی عراقی، قم، نشر علمیه، 1409ق.
CAPTCHA Image