نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه دولتی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

آیة 34 سوره مائده از محاربه و مجازات آن سخن گفته است. آیه‌ای که در مورد گروهی ناسپاس وگستاخ نازل شده است. اگر چه واژة محاربه از حرب به معنای جنگ گرفته شده، اما از دیدگاه قرآنی و فقهی، برخی ویژگی‌ها در آن لحاظ گردیده است. به‌هرحال چنانچه محارب پیش از دستگیری توبه نماید، کیفر نمی‌بیند. البته وضع این مجازات در راستای تأمین اهدافی همچون پیشگیری و بازدارندگی، برقراری امنیت عمومی و اصلاح مجرم صورت گرفته است. باور بر این‌ است که قانونگذارکیفر در پی نابودی کرامت انسانی نبوده، چرا که این مجازات جهت تدارک لطمه به کرامت جامعه وضع شده است. علاوه بر این توبه واصلاح بزهکار نیز سبب سقوط کیفر بشمار آمده است، حتی در صورت اجرای کیفر نیز حرمت مسلمان بودن وی نادیده گرفته نشده است. گذشته از این، مجازات یاد شده بنابر یک نظریة فقهی ونیز بنابر تفسیری از امام جواد7 از اساس منتفی می‌باشد. دستاورد این مقاله در نتیجه انعکاس یافته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An intrudoction to the interpretation of the verse 34 of the surah Al-Maidah (Muharebah)

نویسنده [English]

  • MuhammadHasan Lavasani

PHD student of Quran and Hadith Sciences, Kashan, state University, kashan, iran.

چکیده [English]

Verse 34 of surah Al-Maidah has spoken about Muharebah and its punishment. A verse which has sent down about an impudent and disrespectful group. However the word ‘Muharebah’ is derived from the word ‘Harb’, some features has been added to it from Qur’anic and canon point of view. But if the Muhareb(the one who did Muharebah ) do penance (Tubah) before being captured, he will not be punished. Of course the situation of this punishment is based on realizing goals such as prevention, restraining, establishing public safety and to amend the criminal. It is believed that the legislator did not want to ruin human dignity, since this chastisement had been enacted to damage the dignity of the society. Additionally criminal’s penance and amend will cancel the punishment, even with punishing, his dignity as a Muslim has not been ignored. Although based on a canon theory and based on an interpretation from Imam Javad, peace be upon him, this punishment is basically canceled. The result of this article is reflected in conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muharebah
  • human dignity
  • punishment
  1. قرآن مجید
  2. حکیم، محمد باقر، «جرائم امنیت عمومى)محاربه)»، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 26، 1380.
  3. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، قم: مؤسسۀآل البیت، چ دوم، 1414ق.
  4. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج7، تهران: مکتبة الصدوق، چ دوم، 1364.
  5. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج1، قم: چاپخانه علمیه، چ دوم، 1369.
  6. سید رضی، ترجمه نهج البلاغه، قم: دارالذخائر، چ اول، 1370.
  7. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1374.
  8. قطب، محمد، فی ظلال القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ پنجم، 1967 م.
  9. مؤمن قمی، محمد، کاوشی در«مجازات محارب و مفسد فی الارض»، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، قم، شماره35، 1382 ش.
  10. متقی هندی، علی، کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409 ق.
  11. نجفى، محمد حسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چ دوم، 1363 ش.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی. 

CAPTCHA Image