نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید و دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه معارف قم، قم، ایران.

چکیده

یکی از مسائل چالشی مطرح شده در قرآن کریم، برخورد تند حضرت‌موسی۷ با حضرت‌ هارون۷ بعد از گوساله‌پرست شدن بنی‌اسرائیل است، تا کنون توجیهات زیادی در تحلیل این برخورد ارائه شده است؛ اما آیة‌الله معرفت، با اثبات درجاتی از کوتاهی برای هارون۷ تلاش کرده‌اند این رفتار را تحلیل کنند. ایشان با اثبات طبیعی بودن غضب موسی۷، تلاش‌های آن حضرت را در راستای مجازات و اصلاح بنی‌اسرائیل توصیف می‌کند. آن حضرت، در راستای کشف عوامل پدیدآورنده این انحراف، ابتدا ملامت خود را متوجه هارون۷ می‌کند، زیرا ایشان در زمان وقوع این انحراف، رهبر بنی‌اسرائیل بود و هر مسئولی در این‌گونه موارد باید پاسخ گو باشد. ‌هارون۷ نیزاگرچه عذر خود را بیان می‌کند، اما این عذر نمی‌توانست وی را به‌طور کامل تبرئه کند، از این‌ رو، برای وی از خداوند طلب مغفرت کرد.
این دیدگاه دارای نقاط مثبتی، از جمله: توجه به شخصیت زمامدار بودن ‌موسی۷، طبیعی بودن غضب ‌آن ‌حضرت و قلمداد کردن اقدامات ایشان ‌در راستای مجازات و اصلاح بنی‌اسرائیل است، اما مهم‌ترین ابهام آن اثبات کوتاهی برای هارون۷ با توجه به طلب مغفرت حضرت موسی۷ برای ایشان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Ayatullah Ma’refat’s (PBUH) Viewpoint on the Analysis of Moses’ Manner toward Aaron Afterthe Israelites Converted to Bull Worshipping

نویسنده [English]

  • Hamid Naderi Ghahfarrokhi

Master of Science in Quran Education Mofid University   And Ph.D. student of Modares University of Qom, Qom University, Qom, Iran.

چکیده [English]

One of the challenging issues raised in the Holy Quran isprophetMoses’ severe manner toward prophet Aaron after the Israelites converted to calf worship. Throughout the analysis of this manner so far, a lot of justifications have been offered; However, AyatullahMa’refat has attempted to analyze this sort of manner, proving Aaron to have some degrees of fault. By proving Moses’ wrath to be natural, he accounts on Moses’s efforts to punish and reform the Israelites. So as to discover who brought about this aberration, Moses first blames Aaron since he was the leader of the Israelites at the time, and every authority should be responsible in such cases. Although Aaron offered his excuses, these were not adequate to totally exonerate him of any blame. Therefore, Moses prayed to Allah for forgiveness.
This viewpoint enjoys some positive points such as consideration of Moses’ statesmanship, of the normality of his wrath, and of his actions to punish and reform the Israelites; the most important ambiguity, nonetheless, is to prove Aaron’s fault concerning Moses’ pray to Allah for Aaron’s forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AyatullahMa’refat (PBUH)
  • Moses
  • Aaron
  • calf worship
  • the Israelites
CAPTCHA Image