نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

قرآن بر حقانیت پیامبر گرامی اسلام۹ در دعوی نبوت و الهی بودن قرآن، به نبود اختلاف در قرآن استناد کرده است، اما آیا نفی اختلاف می‌تواند دلیل الهی بودن این کتاب باشد؟ این چه نوع دلیلی است؟ آیا لزوماً در کتب بشری اختلاف وجود دارد؟ مراد از اختلاف چیست؟ آیا این مطلب یکی از وجوه اعجاز است، یا خود دلیلی مستقل به شمار می‌آید؟ و...
محققان دیدگاه‌های مختلفی در باره این آیه بیان کرده‌اند، از جمله: در معنای عدم اختلاف، منشأ اختلاف، نحوه تقریر پیشینیان از این مطلب، مخالفان این وجه از اعجاز و...
این مقاله با بررسی مسائل فوق، به یکی از شبهاتی که اخیراً در مورد تعارض آیات توبه مطرح شده، پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

No Contradictions in the Holy Quran: Miracle or Reason?

نویسنده [English]

 • Seyyed Abolfazl Mousavian

Assistant Professor Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

In order to attest to the rightfulness of the Islam’s Holy prophet (PBUH) in claiming the gift of prophecy and the divineness of the Quran, the Holy Quran has cited the absence of contradictions in itself (Surah An-Nisa’,  Verse 82), but can the negation of contradictions be asa reason for the divineness of this book? What sort of a reason is this? Are there necessarily contradictions in books written by human beings? What is it meant by contradictions? Is this issue one of the forms of miracles, or is it considered an independent reason by itself? And …
Researchers have expressed different views on this verse, such as on the meaning of contradiction, the source of contradictions,the predecessors’ wording of this proposition, the opponents of this form of miracle and…
This article, through considering and exploring the issues mentioned above, allays one of the recent suspicions about contradictions in the verses associated with repentance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Miracle
 • no Contradictions in the Quran
 • the Source of Contradictions
 • the Forms of Miracle
 • Repentance
 1. قرآن.
 2. نهج البلاغه.
 3. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، المناقب، قم، مکتبه علامه، بی‌تا.
 4. ابن فارس، احمد، مقاییس اللغه، بیروت، دارالاسلامیه، 1990م.
 5. بغوی، حسین مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1420ق.
 6. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، قم، مرکز نشر اسراء، 1378.
 7. خمینی، روح الله، الرسائل، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
 8. خوئی، سیدابولقاسم، البیان فی تفسیر قرآن، قم، مؤسسهً احیاءآثارالامام الخوئی، بی‌تا.
 9. راسل، برتراند، تکامل فلسفی من، ترجمه: نواب مقربی، تهران، صراط، 1387.
 10. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم، 1412ق.
 11. سید مرتضی، علی بن حسین، الموضح عن جهة اعجاز القرآن، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1382ش.
 12. سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1411ق.
 13. ــــــــــــــــــــــ، درالمنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتاب خانه آیةالله مرعشی نجفی، 1404ق.
 14. صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جامعه مدرسین، 1398ق.
 15. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1361ق.
 16. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضی، 1403ق.
 17. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش.
 18. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.
 19. علیزاده و همکاران، جامعه‌شناسی معرفت، قم، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، 1383ش.
 20. رازی، محمد بن عمر، فخرالدین، تفسیر الکبیر، (مفاتیح الغیب) بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1420ق.
 21. فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، 1419ق.
 22. قاضی همدانی، عبدالجبار، متشابه القرآن، مکتبة الثقافه الدینیه، 1430ق.
 23. مایکل مولکی، علم و جامعه‌شناسی معرفت، ترجمه: حسین کچویان، تهران، نشر نی، 1376.
 24. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1377ش.
 25. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ5، 1430ق.
 26. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1411ق.
 27. ــــــــــــــــــــــ، شبهات و ردود، قم، مؤسسه التمهید، 1423ق.
 28. نیچه، فریدریش، فلسفه، معرفت و حقیقت، ترجمه: مراد فرهادپور، تهران، هرمس، 1380.
CAPTCHA Image