نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

امکان نظام اقتصادی مبتنی بر قرآن کریم از مباحثی است که ذهن برخی از محققان را به خود مشغول داشته است. بر این اساس این نوشتار به بررسی پاسخ سه مسئله نظام سازی قرآنی، وجود و عدم نظام اقتصادی در قرآن و در نهایت امکان نظام سازی مبتنی بر قرآن پرداخته است. برای دستیابی به پاسخ پرسش‌های یادشده از روش استنطاق شهید صدر و روش تحلیل محتوا بهره برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که امکان تبیین نظام اقتصادی بر اساس تعاریف مرسوم در مباحث اقتصادی در قرآن کریم وجود ندارد. همچنین گرچه در برخی موارد، قرآن کریم به مباحث مکتب اقتصادی ورود کرده است اما به تبیین همه جانبه آن نیز پرداخته نشده است. با این وجود می‌توان با اتکاء بر قرآن و سنت به ارائه یک مکتب اقتصادی دست زد.
امکان نظام اقتصادی مبتنی بر قرآن کریم از مباحثی است که ذهن برخی از محققان را به خود مشغول داشته است. بر این اساس این نوشتار به بررسی پاسخ سه مسئله نظام سازی قرآنی، وجود و عدم نظام اقتصادی در قرآن و در نهایت امکان نظام سازی مبتنی بر قرآن پرداخته است. برای دستیابی به پاسخ پرسش‌های یادشده از روش استنطاق شهید صدر و روش تحلیل محتوا بهره برده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Systematizing in the Contemporary World: Studying the possibility of economic system With relying on the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Yousefi Sheikh Robat

Associate Professor, Department of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The possibility of economic system with relying on the Holy Quran is one of the topics that has occupied some researchers’ minds. This writing is going to deal with studying the answers of three issues of Quran-based systematization, existence and lack of existence of economic system in the Holy Quran, and at the end the possibility of systematization based on the Holy Quran. In order to achieve the answers of mentioned questions, we have benefited from interrogation method of Shahid Sadr and content analysis technique. The obtained results show that there is no possibility of enlightening economic system based on customary definitions on economic topics in the Holy Quran. Also although the Holy Quran has dealt with the topics of economic school in some cases, but it has not explained it multilaterally. However with relying on the Holy Quran and Sunnah, presenting an economic school is possible. . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic System
  • Economic School
  • Interrogation Technique
  • Holy Quran
  • Quran-Based Systematization

کتاب­نامه

الف-کتب و مقالات

  الف-1: فارسی

قرآن کریم.
نهج البلاغه.
دنیا، شوقی­احمد (2007)، نظرات اقتصادیه فی القرآن الکریم، چاپ اول، ریاض ـ عربستان سعودی: البنک الإسلامیة للتنمیه.
الرمانی، زیدبن محمد (2005)، عنایة القرآن بالجانب الإقتصادی، چاپ اول، ریاض ـ عربستان سعودی: دارالورقات العلمیة للنشر و التوزیع.
صدر، محمدباقر (1395)، پژوهش­های قرآنی، ترجمۀ سیدجلال میرآقایی، ­چاپ اول، قم: انتشارات دارالصدر (پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر).
عبدالفتاح، زیدان (1990)، منهج القرآن فی الإقتصاد، بی چا، طرابلس ـ لبنان: منشورات جمعیة الدعوه الإسلامیة العالمیة.
قنطقجی، سامر مظهر (2018)، نظرات اقتصادیه فی تفسیر الآی القرآنیة، ­چاپ اول، سومالی: مطبوعات کای.
لاژوژی، ژوزف (1367)، مکتب­های اقتصادی، ترجمۀ جهانگیر افکاری، چاپ­ اول، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
لفت­ویچ، ریچارد (1354)، سیستم قیمت­ها و تخصیص منابع تولیدی، ترجمۀ میرنظام سجادی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه علوم بانکی ایران.
المرکز الإسلامی للدراسات و البحوث (بی­تا)، المعجم المفصل لآیات المال و الإقتصاد فی القرآن الکریم، چاپ اول، بی جا: المرکز الإسلامی للدراسات و البحوث.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1393)، ترجمه نهج­ البلاغه، چاپ­نهم، قم: انتشارات امام علی­بن ابی­طالب (ع).
نمازی، حسین (1374)، نظام­های اقتصادی، چاپ اول، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
نمازی، حسین و یدالله دادگر (1385)، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق­مدار، ­چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 یوسفی شیخ­رباط، محمدرضا (1395)، سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان، ­چاپ اول، تهران: سمت.

ب- وب­سایت(های)اینترنتی

Oxford Dictionary (2013). Oxford Dictionaries Online, available at: www.lexico.
 
 
CAPTCHA Image