نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان الاهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

حیوان همچون سایر موجودات در زمین، هرچند در هدف غایی خدمت به انسان آفریده شده، اما از منظر اسلام دارای حقوقی است و انسان در بهره‌مندی از آن با محدودیت‌هایی رو به رو است. در این مقاله پس از اشارة اجمالی به نگاه قرآن به موجودات از جمله حیوان، و تأکید بر شعور و حشر آن، بخشی از حقوق حیوانات از منظر دینی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Animal rights from the perspective of the Quran and Sunnah

نویسنده [English]

 • Mohammad Hassan Movahedi Savoji

Assistant Professor, Department of Theology, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

Like other beings on earth, though the animal has been created based on the ultimate purpose of serving humans, but has some specific rights according to Islam, and the man faces some restrictions in the exploitation of animals. In this article, after an overview of the Qur'an's view about creatures, including animals and the emphasis on the issues of “Animals Sense” and “the resurrection of animals after death”, some parts of the animal rights has been examined by a religious approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Quran’s view of animals
 • animal sense
 • the resurrection of animals
 • Animal Rights
 1. ابن اثیر، مبارک بن احمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۳۸۳ق.
 2. ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، چ دوم، 1413ق.
 3. ابن سعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرائع، چاپ اول، مؤسسة سیدالشهداء العالمیة، قم، چ اول، 1378.
 4. ابن منظور، جمال‌الدین محمد مکرم، لسان العرب، نشرادب حوزه، قم، 1405ق.
 5. حرّ عاملی، محمد بن حسن، تحصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، جلدهای 9، 11 و 29، مؤسسه اهل ‌البیت(ع)، قم، ۱۴۰۹ق.
 6. حلی، جعفر بن حسن، تذکرة الفقهاء، جلدهای 2 و 17، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، .
 7. ـــــــــــــــ، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلدهای 1 و 3، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، چ اول، 1413ق.
 8. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 7، انتشارات دفتر تبلیغات، قم، چ‌پنجم، 1417ق.
 9. ـــــــــــــ، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، جلد 7، چاپ پنجم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزة علمیة قم، 1374.
 10. طوسی، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیة، جلد 6، تصحیح محمد تقی کشفی، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، چ سوم، 1387ق.
 11. عاملی، جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد 7، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1417ق.
 12. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلدهای 4 و 5، کتابفروشی داوری، قم، 1410ق.
 13. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ جلد 7، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم‌، چ اول، 1416ق.
 14. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد 6، تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چ چهارم، 1407ق.
 15. گیلانی (میرزای قمی)، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الایام فی مسائل الحلال والحرام، جلد 1، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزة علمیة قم، چ اول، 1417ق.
 16. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، جلدهای 61 و 62، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404ق.
 17. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «حقوق حیوانات در فقه اسلامی»، فقه اهل بیت(ع)، شماره 48، زمستان 1385.
 18. منتظری، حسینعلی، رساله توضیح المسائل، نشر سرایی، تهران، چ بیست و دوم، 1386.
 19. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلدهای 5، 26 و 31، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چ هفتم، 1404ق
CAPTCHA Image