نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه و استادیار دانشگاه،قم، ایران.

چکیده

فهم رایج از تحدی قرآن این است که این کتاب بساط آزمونی دائمی‌گسترده تا مخالفان را به مثل‌آوری برای قرآن وادارد و از راه مقایسه آنها با قرآن، حقانیت و الهی بودن قرآن آشکار شود. این تلقی بخصوص در دوران معاصر، اشکالات متعددی را بر قرآن سبب شده از جمله این که مخالفان به جای تلاش برای ابطال قرآن از طریق همانند سازی برای آن، دست در اموری کلی‌تر و عمیق‌تر انداخته اند.پژوهش حاضر با بازتقریر تحدی بمثابه مقدمه یک استدلال عقلی- و نه یک آزمون تجربی-، نشان می‌دهد غرض از تحدی این بوده ‌است ‌که با به اذعان‌آوری مخاطبان به عجز از مثل‌آوری برای قرآن و قرار دادن این اذعان در مقدمه یک استدلال، آشکارکند که این کتاب منشأ غیر بشری دارد.آن گاه به عنوان شاهد این تحلیل، با مروری بر معارضه‌های نقل‌شده با تحدی، نشان‌می‌دهد که معاصران نزول قرآن هم رویکرد تجربه و آزمون را برای تحدی جدی نگرفتند.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of Tahaddi as a rational argument rather than an experimental test (Responding to doubts concerning miracles in Quran)

نویسنده [English]

 • Zahra Akhavan Sarraf

Instructor of the field and university, Qom, Iran.

چکیده [English]

The common understanding of the challenge of Quran (tahaddi) is that this book has set up a permanent trial in order to make the opponents imitate and bring the like of Quran, and by comparing them to Quran, the legitimacy and divine nature of the Quran would be revealed. This comprehension - especially in the contemporary era- has arisen several problems against Quran such as the opponents, rather than trying to falsify the Qur'an through producing the likes of it, have engaged in more and deeper matters.

The present study, with a new representation of tahaddi, as a preamble of a rational argument – and not an experimental test -, shows that the purpose of tahaddi was to make the opponents admit to their inability of producing likes of Quran, and to put this admission in the preamble of an argument, in order to reveal that this book has a non-human origin.

Then as a witness of this analysis, by presenting an overview of the controversies quoted about tahaddi, it reveals that even the contemporaries of the time of the revelation of Quran did not take seriously the experience and testing approach to tahaddi.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • tahaddi (the challenge of Quran)
 • Holy Quran
 • miracles in Quran
 • doubt
 1. قرآن کریم
 2. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، جلد چهارم، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، 1412.
 3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، جلد ششم، بیروت، دارالفکر، 1407.
 4. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، جلد چهارم، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، 1419.
 5. ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، جلد دوم، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
 6. بنت الشاطی، عائشه عبدالرحمن، الإعجاز البیانی للقرآن، قاهره، دارالمعارف، چ دوم، 1404.
 7. حموی، یاقوت، معجم الأدباء، جلد اول، بیروت، دارالغرب الإسلامی، چ اول، 1414.
 8. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، جلد بیست و ششم، بیروت، دارالکتب العربی، چ دوم، 1413.
 9. زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، جلد دوم، دار احیاء تراث العربی، بی‌تا.
 10. سلطان، منیر، إعجاز القرآن بین المعتزله و الأشاعره، اسکندریه، منشاه المعارف، چ سوم، 1986.
 11. صابری، حسین، اعجاز بیانی در قرآن کریم – ترجمه الإعجاز البیانی للقرآن، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ اول، 1376.
 12. الصابونی، محمد علی، التبیان فی علوم القرآن، بیروت، عالم الکتاب، چ اول، 1405.
 13. طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، جلد دوم، مشهد، نشر مرتضی، چ اول، 1403.
 14. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، جلد سوم، بیروت، دارالتراث، چ دوم، 1387.
 15. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، جلد چهارم، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، چ دوم، 1415.
 16. المقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، جلد پنجم، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیه، بی‌تا.

CAPTCHA Image