نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

عفو از مهم‌ترین مکارم اخلاقی است که در قرآن به آن توجه و توصیه مکرر شده است. این صفت پسندیده ابعاد گوناگون و پردامنه‌ای در قرآن و ادبیات دینی دارد. در قرآن در کنار آیات بسیاری که به عفو توصیه کرده، در شمار قابل‌توجهی از آیات درخواست و طلب عفو از پروردگار «در قالب دعا» مورد تأکید قرار گرفته است. طبق آیات قرآن، هرگونه نومیدى از غفران خداوند مذموم است و انسان همواره به درخواست مغفرت از خداوند و تلاش برای رستگاری تشویق شده است. با توجه به اهمیت دعا و طلب عفو در قرآن، این پژوهش به‌طور مشخص می‌کوشد آیاتی را که به این مسئله در قالب دعا اشاره دارند بررسی معنایی و تفسیری کند؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، ناظر بر این مسئله اساسی است که کدام یک از آیات قرآن به‌صورت دعایی به مفهوم عفو و بخشش اشاره دارند و در چه دسته‌بندی‌های معنایی قابل تقسیم و تفسیر هستند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان آیات دعایی قرآن در خصوص طلب عفو را در چهار دسته معنایی دسته‌بندی کرد. در همه این آیات، طلب عفو به‌عنوان مقدمه غفران و رحمت خداوند است و فواید فردی و اجتماعی قابل‌توجهی بر آن مترتب شده است. روش این پژوهش توصیفی- تفسیری و با تکیه بر داده‌های کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining and Explaining the Verses of the Qur'anic Prayer about Seeking Forgiveness and Remission from God

نویسنده [English]

  • Maryam Sabri

M.A of Quranic and Hadith Sciences, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Forgiveness is one of the most important moral virtues which holly Quran has a great attention to it. This virtue has good sides both in the religious literature and holly Quran itself. According to Holly Quran verses, hopelessness of god and its gifts are condemned and men are to always have faith and are encouraged to hope forgiveness from god for salvation.
In science also they proved that prayers have good effects on the mind and body of the people which has a lot to think about. Though the main question of this thesis is about, which verses of Holly Quran are mentioning the forgiveness itself and in this verses are categorized in which section of meaningfulness? To answer these question we can say that, we can categorize the verses talking about forgiveness in to 4 main sections whether praying to others or to yourself. In all the verses about this, begging for forgiveness is the main concept in being forgiven by the god. The main way of this thesis is based on library and descriptive-interpretive data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics in Quran
  • Remission in Quran
  • Quranic Prayers
  • Prayers Verses
  • Greatnesses Moral
-        قرآن کریم.
-        ابن‌بابویه قمى، حسین بن موسى (شیخ صدوق) (1376)، امالی، مترجم محمدباقر کمره‌ای، چاپ ششم، تهران: کتابچی.
-        جوادی آملی، عبدالله (1383)، توحید در قرآن، چاپ اول، قم: اسراء.
-        جوادی آملی، عبدالله (1387)، توحید در قرآن، چاپ دوم،‌قم: اسراء.
-        جوادی آملی، عبدالله (1390)، تفسیر تسنیم، چاپ اول، قم: اسراء.
-        شاه‏عبدالعظیمى، حسین (1363)، تفسیر اثنى عشرى، چاپ اول، بی‌جا: میقات.
-        طباطبایی، محمدحسین (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، چاپ پنجم، قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامى.
-        طبرسى، فضل بن حسن‏ (بی‌تا)، ترجمه تفسیر مجمع‌البیان، مترجم نورى همدانى و همکاران، چاپ پنجم، تهران: فراهانی.
-        عاملى، ابراهیم‏ (1360)، تفسیر عاملى، چاپ اول، قم: کتاب‌فروشی صدوق‏.
-        مجلسی، محمدباقر (1364)، بحارالانوار، چاپ دوم، تهران: اسلامیه.
-        مغنیه، محمدجواد (1392)، ترجمه تفسیر کاشف، چاپ دوم، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
-        مکارم شیرازی، ناصر (1371)، تفسیر نمونه، چاپ دهم، نجف: نشر دار الکتب اسلامی.
-        میبدى، احمد بن محمد (1371)، کشف‌الاسرار و عدة الابرار (معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصارى)، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.
-        نهاوندی، شیخ محد (1391)، تفسیر نفحات الرحمن، چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
-        هاشمى رفسنجانى، اکبر و جمعی از محققان (1395)، تفسیر راهنما روشى نو در ارائه مفاهیم موضوعات قرآن‏، چاپ پنجم، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
CAPTCHA Image