اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل ساجدی استاد گروه کلام و فلسفه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

فلسفه دین