مدیر مسئول


دکتر سیدمسعود موسوی کریمی استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه

سردبیر


دکتر میرسعید موسوی کریمی استاد، دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه علم

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صادق حقیقت استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل ساجدی استاد گروه کلام و فلسفه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی مظهر قراملکی استاد دپارتمان الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر دیوانی استاد، دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میر سعید موسوی کریمی دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه علم

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم پویازاده دانشیار گروه علوم و قرآن و حدیث، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

علوم، قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین واله دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

فلسفه اخلاق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی پایا استاد فلسفه ، گروه فلسفه ، کالج اسلامی لندن، لندن، انگلستان.

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر گابریل رینولدز استاد دانشکده الهیات، دانشگاه نوتردام، نوتردام، آمریکا.

الهیات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر لیاقت تکیم استاد گروه مطالعات دینی ، دانشگاه مک مستر در همیلتون ، همیلتون، کانادا.

علوم دینی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم فنائی استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه

مدیر اجرایی


زکریا مهتری مدیر اجرایی دو فصلنامه دین و دنیا معاصر

  • religionmofidu.ac.ir
  • 025-32130150