اعضای هیات تحریریه


دکتر علی مظهر قراملکی استاد دپارتمان الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی