اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر لیاقت تکیم استاد گروه مطالعات دینی ، دانشگاه مک مستر در همیلتون ، همیلتون، کانادا.

علوم دینی