اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم پویازاده دانشیار گروه علوم و قرآن و حدیث، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

علوم، قرآن و حدیث