ا

 • اخوان صراف، زهرا بازنگری در فوران آوایی و جاذبه‌های شنیداری قرآن به‌مثابه معجزه [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 117-134]

پ

 • پیچان، مهدی بررسی تحلیلی مدل های چند معنایی در خوانش هرمنوتیکی قرآن؛ مطالعه موردی روایات تفسیری اهل بیت (ع) ذیل آیات جزء اول قرآن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 169-190]

ر

 • رستمی، یداله تطبیق روش جان هیک و‌ گریفین در اثبات ضرورت وجود شر [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 151-168]

 • رضایی هفتادر، حسن ارزیابی دیدگاه‌های سید احمد‌خان هندی در تمایز دین از دنیا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 93-116]

 • روحی برندق، کاوس بررسی تحلیلی مدل های چند معنایی در خوانش هرمنوتیکی قرآن؛ مطالعه موردی روایات تفسیری اهل بیت (ع) ذیل آیات جزء اول قرآن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 169-190]

س

ش

 • شریعتمداری، حمیدرضا نواندیشی دینی در کلام اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 77-92]

 • شفیعی، سعید زمینه‌ها و پیامدهای تفکیک لفظ از معنای قرآن کریم در آثار متکلمان قدیم مسلمان [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 213-234]

ص

 • صداقتی، طیبه تحلیل نوع مواجهه مسلمانان با کفار: مطالعه موردی آیه ۵۱ مائده [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 235-253]

ع

 • عطارزاده، مجتبی امکان سنجی تداوم کارکرد اخلاقی دین در دنیای معاصر [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]

ف

 • فقهی‌زاده، عبدالهادی تحلیل نوع مواجهه مسلمانان با کفار: مطالعه موردی آیه ۵۱ مائده [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 235-253]

ق

 • قاسمی شوب، محمد ارزیابی دیدگاه‌های سید احمد‌خان هندی در تمایز دین از دنیا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 93-116]

 • قنبری، حسن ارزیابی دلایل طرفداران حجیت معرفتشناختی تجربه ی دینی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 135-150]

ک

 • کیایی، سیده فاطمه تتبیین مولفۀ کانونی «حیات» درآیات 169 و 170 سوره آل‌عمران مبتنی بر قرینه «انسجام» [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 191-212]

ن

 • نصیریان، صفر ارزیابی دیدگاه‌های سید احمد‌خان هندی در تمایز دین از دنیا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 93-116]

 • نظریان، رضا نسبتِ علم و دین در ایرانِ پساانقلاب «داوریِ جامعه شناختیِ روایت ها» [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]

 • نوربخش، یونس نسبتِ علم و دین در ایرانِ پساانقلاب «داوریِ جامعه شناختیِ روایت ها» [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]