بررسـی شیوه‌هـای فهـم و معنـا کردن اسماء و صفات متشابه خداوند متعال
بررسـی شیوه‌هـای فهـم و معنـا کردن اسماء و صفات متشابه خداوند متعال

میلاد شفیعی مهدی‌آباد

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 3-18

چکیده
  فهم و معنا کردن برخی از اسماء و صفات الهی آسان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما فهم برخی دیگر به راحتی ممکن نیست و علما و مفسران راه‌‌‌های مختلفی را در این مورد پیموده‌اند. دراین مقاله ما این ...  بیشتر