بررسی روش کاربست عدم ترادف در قرآن در پرتو اعجاز بیانی با رویکرد معناشناختی
بررسی روش کاربست عدم ترادف در قرآن در پرتو اعجاز بیانی با رویکرد معناشناختی

محمد صدوقی؛ احمد عابدی آرانی؛ حسین شریف عسکری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 233-253

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1987674.1093

چکیده
  به شهادت آیات قرآن کریم یکی از اصول پذیرفته شده در قرآن، تسهیل الهی آن برای تذکر و فهم است که فهم مفردات و ترکیبات قرآن، جزء اساسی فهم صحیح ترجمه‌ و تفسیر دقیق آیات به شمار می‌آید و بدون تبیین دقیق مفردات ...  بیشتر
تتبیین مولفۀ کانونی «حیات» درآیات 169 و 170 سوره آل‌عمران مبتنی بر قرینه «انسجام»
تتبیین مولفۀ کانونی «حیات» درآیات 169 و 170 سوره آل‌عمران مبتنی بر قرینه «انسجام»

سیده فاطمه کیایی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 191-212

https://doi.org/10.22096/rc.2023.542885.1047

چکیده
  در آیات 169 و170 سوره آل‌عمران، وضعیت شهیدان در نشئه برزخی تشریح شده است. در این راستا، ابتدا «حیات» داشتن آنها مورد تاکید قرار گرفته وسپس به ذکر شاخصه‌های دیگری درتوصیف موقعیت آنان پرداخته می‌شود. ...  بیشتر
معناشناسی «ظن» در قرآن کریم بررسی مؤلفه های معنایی واژه «ظن» در قرآن کریم از لحاظ تأیید یا رد دو معنایی بودن آن
معناشناسی «ظن» در قرآن کریم بررسی مؤلفه های معنایی واژه «ظن» در قرآن کریم از لحاظ تأیید یا رد دو معنایی بودن آن

مریم ساجدی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22096/rc.2021.249864

چکیده
  چکیدهاز آنجاکه مقوله ظن یا یقین از مسائل بنیادین فکر و دانش است، توجه به گمان و ستایش یا نکوهش آن در قرآن کریم، راه اندیشه در مبادی معرفتی دانش را می‌گشاید و از مسائل ریشه‌ای است که قرآن به آن پرداخته ...  بیشتر
معناشناسی «ظن» در قرآن کریم بررسی مؤلفه های معنایی واژه «ظن» در قرآن کریم از لحاظ تأیید یا رد دو معنایی بودن آن
معناشناسی «ظن» در قرآن کریم بررسی مؤلفه های معنایی واژه «ظن» در قرآن کریم از لحاظ تأیید یا رد دو معنایی بودن آن

مریم ساجدی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 93-122

چکیده
  از آنجاکه مقوله ظن یا یقین از مسائل بنیادین فکر و دانش است، توجه به گمان و ستایش یا نکوهش آن در قرآن کریم، راه اندیشه در مبادی معرفتی دانش را می‌گشاید و از مسائل ریشه‌ای است که قرآن به آن پرداخته است. با ...  بیشتر