نقدی برادعای ورود اسطوره در قرآن
نقدی برادعای ورود اسطوره در قرآن

محمد صدوقی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 31-52

چکیده
  در این پژوهش برآنیم به بررسی و نقد یکی از نگرش‌‌های مطرح شده از سوی بعضی از پژوهشگران مسلمان معاصر در خصوص داستان‌‌های قرآن بپردازیم که چنین ادعا نموده‌اند که این داستان‌ها غیر واقعی و اسطوره‌ای ...  بیشتر