شکّاکیّت دینی و آموزه‌های دکارتی
شکّاکیّت دینی و آموزه‌های دکارتی

سید مسعود موسوی کریمی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 41-60

چکیده
  شکّ در باور‌های دینی و بازنگری در آن‌ها، چنانچه بر پایه معیارهای درستی‌ صورت نپذیرد، به هرج‌ومرج فکری و رفتاری در جامعه می‌‌انجامد. در این نوشتار، با کمک تفسیری از روش شکّ دکارتی، معیارهای بازنگری ...  بیشتر