تحلیل ادبی- بینامتنی «تسجیر دریاها» در آیه ششم سوره تکویر: تعبیری رؤیاگونه یا متعارف؟
تحلیل ادبی- بینامتنی «تسجیر دریاها» در آیه ششم سوره تکویر: تعبیری رؤیاگونه یا متعارف؟

رحیم نوبهار

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 3-20

چکیده
  به گمان عبدالکریم سروش تعبیرهای رؤیاگونه‌ای در قرآن یافت می‌شود که تنها باید آن‌ها را تعبیر کرد. یکی از تعبیرهایی که وی بدان استشهاد نموده، «تسجیر دریاها» در آیه ششم سوره تکویر است. در حالی که ...  بیشتر