کاربرد ظن در قرآن کریم: تأملی حول اقوال مفسران در تفسیر
کاربرد ظن در قرآن کریم: تأملی حول اقوال مفسران در تفسیر "ظن" به یقین

مریم ساجدی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 101-126

چکیده
  گمان و یقین دو مفهوم متضاد هستند که در قرآن، هرکدام با الفاظ مستقل آمده‌اند؛ ولی لغت‌شناسان و مفسران بسیاری واژه ظن را دارای دو معنای متضاد شک و یقین دانسته‌اند. بسیاری از متکلمان و مفسران باورمندند ...  بیشتر