واکاوی اصول سیره عملی علمای برجسته در فهم احادیث و میزان تأثیرآن بر تفسیرهایشان در حوزه دین
واکاوی اصول سیره عملی علمای برجسته در فهم احادیث و میزان تأثیرآن بر تفسیرهایشان در حوزه دین

سیدحسین حسینی بجدنی؛ فرشته حسین آبادی؛ مرضیه کریمی طلب

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 99-121

چکیده
  نقد و ارزیابی در حصول اطمینان از احادیث معصومان علیهم‌السلام شیوه و سیره علمای برجسته اسلام بوده است. درمیان کتب و جوامع حدیثی، اخباری وجود دارد که به نظر می‌رسد محتوای آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارند. ...  بیشتر