نقد تبیین غیر امید بخش مفسران ازآیه امیدآفرین قرآن
نقد تبیین غیر امید بخش مفسران ازآیه امیدآفرین قرآن

سیده فاطمه کیایی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 43-64

چکیده
  مفسران در تبیین معنای «لایرجون لقاءنا» در آیه هفتم سوره یونس احتمالات مختلفی شامل خوف، طمع، توقع و تصدیق را مطرح کرده‌اند. در این میان«خوف» از جمله مفاهیمی استکه حمل آن بر رجاء با چالش و ابهام ...  بیشتر