تاریخ و علوم قرآن در دوره معاصر (بررسی موردی تاریخ قرآن دکتر رامیار و تاریخ قرآن دکتر حجتی)
تاریخ و علوم قرآن در دوره معاصر (بررسی موردی تاریخ قرآن دکتر رامیار و تاریخ قرآن دکتر حجتی)

حسین خوش دل مفرد

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 23-42

چکیده
  بررسی تاریخ علوم قرآنی در دوره معاصر ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و شناخت آن می‌تواند راهگشای تحقیقات آتی علوم قرآنی به زبان فارسی باشد. بی تردید تاریخ قرآن دکتر رامیار و تاریخ قرآن دکتر حجتی در میان ...  بیشتر