بازاندیشی مباحث علوم قرآن از منظر نسبت خدا و انسان در وحی
بازاندیشی مباحث علوم قرآن از منظر نسبت خدا و انسان در وحی

حامد شیواپور

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 65-82

چکیده
  یکی از مباحث مهم علوم قرآن، بحث در باب وحی است. این بحث در روزگار ما اهمیتی مضاعف یافته و بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. محور اصلی بحث در باب وحی تحلیل ارتباط خدا و انسان است، اما این ارتباط ...  بیشتر