تاریخ‌گذاری قرآن در ایران
تاریخ‌گذاری قرآن در ایران

سید ابوالفضل موسویان؛ یونس گلمحمدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 73-94

چکیده
  تاریخ‌گذاری قرآن و شناخت زمان و مرتبۀ تاریخی آیات و سور قرآنی یکی از مهم‌ترین مباحث روز علوم قرآنی است. قرآن پژوهان معاصر ایرانی در این زمینه تحقیقاتی داشته‌اند که به دو گروه عمدۀ متن‌گرایان و نقل‌گرایان ...  بیشتر