اسلام، روح و گوهر دین در قرآن
اسلام، روح و گوهر دین در قرآن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 17-30

چکیده
  آیا دین، روح و بدنی، یا مغز و پوستی یا گوهر و صدفی دارد؟ اگر چنین است روح و مغز و گوهر دین در قرآن مجید کدام است؟ سخن این نوشتار این است که روح و گوهر دین در قرآن مجید «اسلام»، یعنی تسلیم بودن در مقابل ...  بیشتر