موقعیت واژه‌ی شیء در کتاب خدا
موقعیت واژه‌ی شیء در کتاب خدا

امیر دیوانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 25-46

چکیده
  در شناخت خداوند، شناخت رابطه‌ی خدا با مخلوقات و شناخت رابطه‌ی مخلوقات با خداوند، پاره‌ای از واژه‌ها توانایی‌های زبانی، معنایی، شناختاری و نفس الامری ویژه‌ای را دارند. یکی از این واژه‌ها، واژه‌ی ...  بیشتر