بررسی دیدگاه آیة‌‌الله معرفت= در تحلیل برخورد ‌موسی۷ با هارون۷ بعد از واقعه گوساله‌پرست شدن بنی‌اسرائیل
بررسی دیدگاه آیة‌‌الله معرفت= در تحلیل برخورد ‌موسی۷ با هارون۷ بعد از واقعه گوساله‌پرست شدن بنی‌اسرائیل

حمید نادری قهفرخی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 117-143

چکیده
  یکی از مسائل چالشی مطرح شده در قرآن کریم، برخورد تند حضرت‌موسی۷ با حضرت‌ هارون۷ بعد از گوساله‌پرست شدن بنی‌اسرائیل است، تا کنون توجیهات زیادی در تحلیل این برخورد ارائه شده است؛ اما آیة‌الله معرفت، ...  بیشتر