عدم اختلاف در قرآن، اعجاز یا دلیل؟
عدم اختلاف در قرآن، اعجاز یا دلیل؟

سید ابوالفضل موسویان

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 47-66

چکیده
  قرآن بر حقانیت پیامبر گرامی اسلام۹ در دعوی نبوت و الهی بودن قرآن، به نبود اختلاف در قرآن استناد کرده است، اما آیا نفی اختلاف می‌تواند دلیل الهی بودن این کتاب باشد؟ این چه نوع دلیلی است؟ آیا لزوماً ...  بیشتر