تبیین رابطۀ بدکرداری با خدا فراموشی
تبیین رابطۀ بدکرداری با خدا فراموشی

امیر دیوانی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 5-22

چکیده
  انسان، به مثابۀ موجود آگاه، به هیچ امری از امور به اندازۀ خود آگاهی ندارد. آگاهی از اشیاء تابعی از آگاهی به خود است. در این آگاهی به خود، انسان دائما خود را به یاد دارد و امکان فراموش کردن خود در چنین موجودی ...  بیشتر