نقد رویکرد جاری و بازتقریر اعجاز علمی قرآن با ملاحظه علوم تجربی
نقد رویکرد جاری و بازتقریر اعجاز علمی قرآن با ملاحظه علوم تجربی

زهرا اخوان صراف

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 65-82

چکیده
  بخش عمده تلاش‌های اعجازشناسانه قرآن در طول تاریخ و مخصوصاً سده‌های اخیر مصروف              به نشان‌دادن این بوده که یک امر علمی جدید را قرآن قرن‌ها قبل، پیش‌بینی کرده ...  بیشتر