موضع قرآن در برابر غلو
موضع قرآن در برابر غلو

محمدعلی مصلحی عراقی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 21-38

چکیده
  در قرآن عقیده تثلیث مسیحیان، به عنوان مصداق روشن غلو اعتقادی بیان شده است. قرآن با بیان معیارهای پدیده غلو ضمن توبیخ عقیده تثلیث، امت اسلامی را از خطر سقوط به ورطه غلو بیم می‌دهد. ازآن‌جا که در حوزه عقاید ...  بیشتر