تتبیین مولفۀ کانونی «حیات» درآیات 169 و 170 سوره آل‌عمران مبتنی بر قرینه «انسجام»
تتبیین مولفۀ کانونی «حیات» درآیات 169 و 170 سوره آل‌عمران مبتنی بر قرینه «انسجام»

سیده فاطمه کیایی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 191-212

https://doi.org/10.22096/rc.2023.542885.1047

چکیده
  در آیات 169 و170 سوره آل‌عمران، وضعیت شهیدان در نشئه برزخی تشریح شده است. در این راستا، ابتدا «حیات» داشتن آنها مورد تاکید قرار گرفته وسپس به ذکر شاخصه‌های دیگری درتوصیف موقعیت آنان پرداخته می‌شود. ...  بیشتر
نقد تبیین غیر امید بخش مفسران ازآیه امیدآفرین قرآن
نقد تبیین غیر امید بخش مفسران ازآیه امیدآفرین قرآن

سیده فاطمه کیایی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 43-64

چکیده
  مفسران در تبیین معنای «لایرجون لقاءنا» در آیه هفتم سوره یونس احتمالات مختلفی شامل خوف، طمع، توقع و تصدیق را مطرح کرده‌اند. در این میان«خوف» از جمله مفاهیمی استکه حمل آن بر رجاء با چالش و ابهام ...  بیشتر