معناشناسی نزول در قرآن کریم
معناشناسی نزول در قرآن کریم

طاهره کریمی‌نور

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 109-128

چکیده
  معناشناسی، مطالعه‌ی علمی معنا و تجزیه و تحلیل گفتمان و فرایندی برای فهم و درک مفاهیم است که بررسی کاربرد آن در قرآن کریم، به شناسایی ارتباط معنایی واژگان به کار رفته منجر می‌شود. در این مقاله نگارنده ...  بیشتر