ظواهر قرآن و نقش آن در اختلاف فتـاوای فقیهـان
ظواهر قرآن و نقش آن در اختلاف فتـاوای فقیهـان

‌سید حمید جزائری؛ محمد اسعدی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 81-98

چکیده
  خاستگاه‌های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به‌گونه ای‌که پرداختن به هریک از آن‌ها مستلزم نگارش کتاب‌هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه ...  بیشتر