ساختار معنایی محبت در قرآن
ساختار معنایی محبت در قرآن

بنت الهدی محمدی فاتح

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 81-94

چکیده
  محبت و دوستی از مفاهیمی است که در قالب واژه‌ها و تعابیر مختلف برای توصیف رابطه خدا با انسان و انسان با انسان در قرآن آمده است. یکی از مهم ترین واژه‌های به کار رفته در این زمینه، کلمه «محبت» است که ...  بیشتر