درآمدی بر تفسیر آیه 33 سوره مائده (محاربه)
درآمدی بر تفسیر آیه 33 سوره مائده (محاربه)

محمد حسن لواسانی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 3-16

چکیده
  آیة 34 سوره مائده از محاربه و مجازات آن سخن گفته است. آیه‌ای که در مورد گروهی ناسپاس وگستاخ نازل شده است. اگر چه واژة محاربه از حرب به معنای جنگ گرفته شده، اما از دیدگاه قرآنی و فقهی، برخی ویژگی‌ها در آن ...  بیشتر