بایستگی دانش بلاغت در تفسیر اعجاز کتاب ختمی
بایستگی دانش بلاغت در تفسیر اعجاز کتاب ختمی

امیر دیوانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 3-20

چکیده
  خداوند یکی از معجزه‌های پیغمبر خاتم(ص) را کتاب ختمی قرآن قرار داد. این معجزه، سراسر دورۀ ختمی از ظهور پیغمبر خدا(ص) تا پایان این جهان و برپایی جهان آخرت را فرامی‌گیرد. چگونه است که خداوند یکی از معجزه‌های ...  بیشتر
موقعیت واژه‌ی شیء در کتاب خدا
موقعیت واژه‌ی شیء در کتاب خدا

امیر دیوانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 25-46

چکیده
  در شناخت خداوند، شناخت رابطه‌ی خدا با مخلوقات و شناخت رابطه‌ی مخلوقات با خداوند، پاره‌ای از واژه‌ها توانایی‌های زبانی، معنایی، شناختاری و نفس الامری ویژه‌ای را دارند. یکی از این واژه‌ها، واژه‌ی ...  بیشتر
تبیین رابطۀ بدکرداری با خدا فراموشی
تبیین رابطۀ بدکرداری با خدا فراموشی

امیر دیوانی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 5-22

چکیده
  انسان، به مثابۀ موجود آگاه، به هیچ امری از امور به اندازۀ خود آگاهی ندارد. آگاهی از اشیاء تابعی از آگاهی به خود است. در این آگاهی به خود، انسان دائما خود را به یاد دارد و امکان فراموش کردن خود در چنین موجودی ...  بیشتر