تحلیـل محتوای عقل قرآنـی و مقایسه آن با عقلانیت
تحلیـل محتوای عقل قرآنـی و مقایسه آن با عقلانیت

محمد رضا تمسکی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 3-24

چکیده
  در این مقاله توصیفی- تحلیلی، «عقل قرآنی‌» با «عقلانیت نوعی‌»، «هنجاری‌»، «کل‌نگر‌» و «ابزاری‌» مقایسه شده ‌است. جهت مقایسه از طریق «تحلیل محتوا‌» به سوالات مقدماتی ...  بیشتر