تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار در فهم آن
تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار در فهم آن

ابوالقاسم علیدوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمد حسین رفیعی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 95-116

چکیده
  هر واژه قرآنی دارای یک یا چند معنای عرفی لغوی و یا شرعی است که در اصطلاح علم اصول از آن به حقیقت عرفی، حقیقت لغوی و حقیقت شرعی یاد می‌شود. منشأ حقیقت لغوی، وضع است. منشأ حقیقت شرعی، تعیین یا تعین لفظ در ...  بیشتر